ارزشهای سازمانی

ارزشهای سازمانی شرکت صنایع شیر ایران :
  ارزش افزایی برای مشتریان و سایر ذینفعان

 درستکاری، اعتماد متقابل و همدلی

 انگیزه و نشاط

 زمین سبز، آب پاک و آسمان آبی

 یادگیری، هم افزایی و نوآوری

 چالاکی و انظباط سازمانی