هئیت مدیره و مدیران

هئیت مدیره و مدیران

ردیفنامسمتبه نمایندگی از
1آقاي عبدالحسین ثابترئیس هيئت مديرهتوسعه صنایع بهشهر
2آقاي علی رومی نایب رئيس هيئت مديره و مدیرعاملصندوق بازنشستگی کشوری
3آقاي حسن رکنی عضو هيئت مديره آزادراه امیرکبیر
4آقاي مرتضی داداش عضو هيئت مديرهسرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر
5آقاي عباس کفاش تهرانی عضو هيئت مديره سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری