انتصاب رئیس کمیته فنی متناظر شیر و فراورده ها ایزو TC34SC5

انتصاب رئیس کمیته فنی متناظر شیر و فراورده ها ایزو TC34SC5

به گزارش روابط عموی صنایع شیر ایران (پگاه)؛ مدیر تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران برای اولین بار در سطح صنایع لبنی کشور به عنوان رئیس کمیته فنی متناظر شیر و فراورده ها ایزوTC34SC5 انتخاب شد.

بنا به این گزارش، طی انتخابات صورت گرفته در سازمان ملی استاندارد شهریار دبیریان به عنوان ریاست کمیته مذکور انتخاب شد.

از جمله محور های فعالیتی این کمیته می توان به موارد ذیل را بر شمرد:

تاسیس کمیته های متناظر با کمیته های فنی و سیاست گذار ISO که بر حسب ضرورت و پتانسیل های موجود در کشور انجام می شود.

پاسخ دهی و ارائه نظر موثر و به موقع به مدارک و پیش نویس استانداردهای بین المللی با مشارکت کمیته های فنی

توسعه همکاری با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) از طریق پذیرش وظایف دبیرخانه ای کمیته های فنی / فرعی بین المللی ISO

پذیرش مسئولیت گروه های کاری و رهبری پروژه های استاندارد های بین المللی

پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی به رهبری ایران با همکاری کمیته های فنی متناظر

حضور موثر در نشست های بین المللی سازمان ISO  در سطح سیاست گذاری و فنی