اولین گردهمایی مدیران بازنشسته و پیشکسوتان صنایع شیر ایران – بهمن ۹۳

اولین گردهمایی مدیران بازنشسته و پیشکسوتان صنایع شیر ایران – بهمن ۹۳