بازدید آقای دکتر اخلاصی از پگاه اصفهان

بازدید آقای دکتر اخلاصی از پگاه اصفهان

بازدید آقای دکتر اخلاصی معاونت بازاریابی و هماهنگی توزیع شرکت صنایع شیر ایران از پگاه اصفهان