جذب کارشناس تامین شیر خام (آقا)

جذب کارشناس تامین شیر خام (آقا)

شرکت صنایع لبنی اراک (صلا) در نظر دارد ۱ نفر آقا با حداقل 15 سال سابقه کار در تامین شیر خام در شرکتهای لبنی جذب نماید.
از واجدین شرایط خواهشمند است جهت تکمیل فرم و مصاحبه به اموراداری شرکت مراجعه فرمایند.