قصه پگاه اراک

قصه پگاه اراک

شرکت صنایع لبنی اراک (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۵۵ و با سرمایه ۱۲۰ میلیون ریال منقسم به دوازده هزار سهم با نام ده هزار ریالی به مدت نامحدود تشکیل و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۴۷۳۳ ثبت و در تارخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۶ به بهره برداری رسیده است.
موضوع اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه (اجرا و مدیریت طرح‌های کشت و صنعت و امور مربوط به آن‌ها، ایجاد کارخانه شیر پاستوریزه و تولید انواع فرآورده‌های لبنی و فروش آن‌ها، ایجاد کارخانه یخسازی و تولید و فروش یخ، مشارکت در سایر شرکت‌ها که موضوع آن‌ها با فعالیت‌های مندرج در اساسنامه منطبق باشد) است.
بر اساس نامه شماره ۳۱۱۳۸ مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۵۸ سازمان صنایع ملی ایران و با استناد به نامه شماره ۱۱/۱۲۷۰ مورخ دیماه ۱۳۵۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت مشمول بند « ج » قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شد و سپس طبق رأی مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۴ هیئت پنج نفره موضوع ماده ۲ متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که طی نامه شماره ۲۷۷۶۶/ه/پ مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ ابلاغ شد ۷/۴۷ درصد از سهام شرکت که بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به خانواده بیات بوده مشمول بند « ب » ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تشخیص داده شد و با تبدیل مطالبات بانک کشاورزی به سرمایه، سهم بانک مذکور از تاریخ ۱ فروردین ۱۳۵۸ به ۲۶/۷۷ درصد و سهم سایر سهامداران (سازمان صنایع ملی، سهامداران خارجی و بانک کشاورزی) ۷۴/۲۲ درصد تعیین شد . پیرو پیشنهاد مطروحه نامه شماره ۳۶۸۷/۷۳/د مورخ ۲۸ دیماه ۱۳۷۳ قائم مقام وزیر جهاد سازندگی و به استناد مصوبه مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۷۳ هیئت مدیره بانک کشاورزی در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۷۳ مبایعه نامه ای فیمابین بانک کشاورزی و صندوق تأمین معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه اعضاء جهاد کشاورزی منعقد شد و بر اساس آن بانک کشاورزی کلیه سهام خود و شرکت‌های تابعه در شرکت صنایع لبنی به تعداد ۱۵۵ر۱۱۹ سهم ده هزار ریالی با نام را به صندوق تأمین معذوریت از کار و از کارافتادگی و وظیفه اعضاء جهاد کشاورزی واگذار کرده است.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۰ و بموجب آگهی روزنامه رسمی مورخ ۵/۲/۱۳۸۱ نام شرکت به شرکت صنایع لبنی اراک تغییر یافت.
بموجب آگهی روزنامه رسمی مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۷ نام شرکت به شیرپاستوریزه پگاه اراک تغیر یافت.