مناقصه

۰۱/۱۱/۱۳۹۶

مناقصه طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب

اسناد مناقصه تصفیه خانه فاضلاب
۱۶/۱۰/۱۳۹۶

مناقصه یک دستگاه کمپرسور اویل فری (Oil Free) و متعلقات مربوطه

اسناد مناقصه کمپرسور