نشست صمیمانه مدیرعامل و مدیران شرکت دام و طیور فارس با حضور دامداران شرکت صلا

نشست صمیمانه مدیرعامل و مدیران شرکت دام و طیور فارس با حضور دامداران شرکت صلا

_DSC4133
_DSC4135
_DSC4136
_DSC4138
_DSC4137
_DSC4139
_DSC4140
_DSC4126
_DSC4127
_DSC4128
_DSC4131
_DSC4132