نشست صمیمانه مدیرعامل و مدیران شرکت دام و طیور فارس با حضور دامداران شرکت صلا