مناقصه یک دستگاه کمپرسور اویل فری (Oil Free) و متعلقات مربوطه

مناقصه یک دستگاه کمپرسور اویل فری (Oil Free) و متعلقات مربوطه

بند ۱) مناقصه گزار: شرکت صنایع لبنی اراک به نشانی : اراک جنب پل شهرصنعتی – کدپستی ۳۸۱۸۹۹۷۸۴۶

بند ۲ ) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 000/000/ 100 ریال جهت واریز به حساب شماره ۱۲۰۸۸۲۲۷۷۳ نزد بانک ملت شعبه امیرکبیر اراک.

بند ۳ ) محل و مهلت دریافت اسناد از مناقصه گزار: محل دریافت اسناد، شرکت صنایع لبنی اراک واقع در اراک – جنب پل شهرصنعتی و یا از طریق سایت شرکت به نشانی  www.saladairy.ir مهلت دریافت اسناد از تاریخ 96/۱۰/13 لغایت 96/۱۰/20

بند ۴ ) محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گزار: شرکت صنایع لبنی اراک ، واحد دبیرخانه، به نشانی فوق و مهلت آن حداکثر یکشنبه 1396/10/21 در ساعت اداری (۸ صبح لغایت ۱۶ بعد از ظهر)

بند ۵ ) زمان گشایش پیشنهادات مناقصه گران: زمان گشایش پیشنهادات شرکت کنندگان، روز  شنبه 1396/10/23 ساعت ۱۱ صبح می باشد. (در صورت تغییر زمان بازگشایی، مراتب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد.)

جهت دانلود اسناد و فرمهای مناقصه روی لینک زیر کلیک کنید.