مناقصه طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب

مناقصه طراحی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب


بند 1) مناقصه گزار: شرکت صنایع لبنی اراک به نشانی : اراک جنب پل شهرصنعتی – کدپستی 3818997846

بند 2 ) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500/000/000 ريال به نفع شرکت صنایع لبنی اراک و تاریخ اعتبار سه ماهه از زمان تسلیم آن.

بند 3 ) محل و مهلت دریافت اسناد از مناقصه گزار: محل دریافت اسناد، شرکت صنایع لبنی اراک واقع در اراک – جنب پل شهرصنعتی و یا از طریق سایت شرکت به نشانی www.saladairy.ir مهلت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز .

بند 4 ) محل و مهلت تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گزار: شرکت صنایع لبنی اراک ، واحد دبیرخانه، به نشانی فوق و مهلت آن حداکثر یکشنبه 1396/11/15 در ساعت اداری (8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر)

بند 5 ) زمان گشایش پیشنهادات مناقصه گران: زمان گشایش پیشنهادات شرکت کنندگان، روز دوشنبه 1396/11/16 ساعت 15 می باشد. (در صورت تغییر زمان بازگشایی، مراتب به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد.)

جهت دانلود اسناد و فرمهای مناقصه روی لینک زیر کلیک کنید.