پنیر فتا (باف) ۵۰۰ گرمی

پگاه
واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشيرينگ
تاريخ مصرف6 ماه تعداد در بسته12
وزن500 گرم درصد چربي19