تركیب سهامدران از تاریخ 1400/12/16

شرح

تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمایه

شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

149,189,780

99.459853%

149,189,780,000

سهامداران خارجی

627،411

0.418274%

627،411،000

شرکت سرمایه گذاری گسترش و صنعت (سهامی خاص)

175،809

0.117206%

175،809،000

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه سلماس (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

شرکت شیر خشک نوزاد پگاه (سهامی خاص)

1,000

0.000667%

1,000,000

جمع

150،000،000

100%

150،000،000،000